نمونه کار ها

پروژه ها

سامانه مدیریت خدمات بیمه

ثبت اطلاعات بیمه گر، نمایندگی ها، کارمزدهای نمایندگی ها، محاسبه کارمزد آنها و گزارشات مختلف….

پروژه ها

سامانه هوشمند استخراج اطلاعات دستگاه های الکترونیکی مطالعات آب

ثبت هوشمند داده های بارانسنج ، برف سنج، ست های هواشناسی قابلیت آلارم درمواقع ضروری و گزارشات…

پروژه ها

اپ سامانه مدیریت آموزش و اساتید

اپلیکیشن موبایل مخصوص اساتید جهت انجام امور کلاسی و نمایش پروفایل آموزشی دانش آموز و یکپارچه با سامانه سهمان